Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op het geheel van de bestellingen van visverloven die te koop worden aangeboden op www.permisdepeche.be (hierna “de Site" genoemd).

De klant erkent, op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

Ze kunnen op elk ogenblik op de Site worden ingekeken en zullen, in voorkomend geval, voorrang hebben op elke andere versie.

De Waalse Overheidsdienst behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen Elke wijziging zal in werking treden op het ogenblik van haar bekendmaking op de site.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend door de Belgische wet geregeld. Elk geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen.

Het visverlof aangekocht op deze site is persoonlijk en mag niet worden ingeruild tegen een visverlof dat een andere waarde heeft, noch worden terugbetaald.

Door deze vergunning aan te kopen, verbindt de titularis zich ertoe om het voor louter eigen gebruik te benutten tegen de voorwaarden bepaald bij de wet.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of vervalsing, op om het even welke drager, is verboden. De niet-naleving van dit verbod wordt beschouwd als een vervalsing waarvoor de vervalser burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk geacht wordt.

 

Artikel 2 – Prijs - Betalingsmodaliteiten

De geldende tarieven zijn alles inbegrepen. De aangegeven prijzen worden in Euro uitgedrukt.

Er zijn vier soorten vergunningen die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de leeftijd:

- Vergunning A aan 12,39 € staat het vissen toe vanaf de waterkant met 1 of 2 handlijnen, evenals het gebruik van het schepnet, waar vissen is toegestaan ​​door de Waalse regelgeving.

- De vergunning B à € 37,18 staat het vissen toe anders dan vanaf de waterkant, met 1 of 2 handlijnen, met toegestaan ​​vistuig anders dan de handlijn, waar vissen is toegestaan ​​door de Waalse regelgeving.

- De C-vergunning voor € 120,00 staat nachtvissen toe met maximaal 3 handlijnen (2 lijnen gedurende de dag).

- De vergunning T aan 25,00 € staat het vissen toe anders dan vanaf de waterkant, met 1 of 2 handlijnen, met toegestaan ​​vistuig anders dan de handlijn, waarbij het vissen is toegestaan ​​door de Waalse regelgeving gedurende veertien opeenvolgende dagen.

De bank transactiekosten worden bovenop het bedrag van de transactie gefactureerd volgens het bedrag.

De totaliteit van de aankopen moet bij de bestelling per bankkaart worden betaald via de betalingsopties die op de site ter beschikking worden gesteld, op de rekening van de “Fonds piscicole de Wallonie” (Waals Visserijfonds) - IBAN BE73 910 2109 0960 – BIC GKCCBEBB. De afgifte van de vergunning zal pas onder deze voorwaarde worden vrijgegeven.

 

Artikel 3 – Wijze van levering en herroepingsrecht

De vergunningen worden automatisch per e-mail in PDF formaat geleverd zodra de aankoopprocedure op de site afgesloten is. De koper kan op die manier zijn vergunning op elk ogenblik herdrukken in geval van beschadiging of verlies.

Nadat de procedure afgesloten is, aangezien het hier gaat om een persoonlijke aankoop, is er geen enkel herroepingsrecht mogelijk.

 

Artikel 4 - Klachten

Elke klacht en/of betwisting van de klant t.o.v. de aankoop zal uitsluitend per e-mail aan het adres info@maisondelapeche.be worden gericht.

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de site www.permisdepeche.be en van zijn partners beperkt zich tot de verkoop van het visverlof. Ze kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de bestellingen in geval van storing van het informaticasysteem, van het internetnetwerk, van een verkeerde bestelling uitgevoerd door derde of van elke andere gebeurtenis die onafhankelijk is van zijn wil.

Indien er zich problemen voordoen, is het mogelijk om contact op te nemen met de online hulpdienst op het e-mailadres info@maisondelapeche.be .

 

Artikel 6 - Privé-leven

Overeenkomstig de wetgeving is de behandeling van de gegevens ingezameld in het kader van de verkoop van de visverloven aangegeven bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Met inachtneming van het privé-leven, worden de persoonlijke gegevens alleen maar gebruik voor de aflevering van het visverlof, voor de eventuele controle van het bezit van een geldige vergunning en voor de mededeling van nuttige informatie aan de visser, overeenkomstig de toestemming van de betrokkene bedoeld in de aankoopprocedure van de site.

De ingezamelde gegevens worden geenszins aan derden meegedeeld, behalve als de wet de mededeling van deze gegevens vereist op verzoek van de gerechtelijke overheden die bevoegd zijn in het kader van een onderzoek.

 

Artikel 7 - Contactgegevens

 

SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT (WAALSE OVERHEIDSDIENST LANDBOUW EN LEEFMILIEU)

Département de la Nature et des Forêts (Departement Natuur en Bossen)

Direction de la Chasse et de la Pêche (Directie Jacht en Visserij)

Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

N° d'entreprise (ondernemingsnummer) 031.381.138

 

Service public de Wallonie
Place de la Wallonie(JB) 1
5100 Namur
Numéro de registre : 0316.381.138